Den allmänna ordningen och den inre säkerheten

Den allmänna ordningen och den inre säkerheten
Utställning Galleri BOX Göteborg, nov 2019

(english below)

Den 12 oktober 2015 meddelade den svenska regeringen beslutet att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. I den skriftliga redogörelsen står det: ”Bland annat bedömer Polismyndigheten att den allmänna ordningen och den inre säkerheten i nuläget är hotad.” De tillfälliga gränskontrollerna skulle i detta första steg gälla i 10 dagar. Därefter har de förlängts flera gånger och kontrollerna är fortfarande kvar nu 4 år senare.

Den 24 november 2015 kallar statsminister Stefan Löfven och dåvarande vice stadsminister Åsa Romson till presskonferens och meddelar att ”Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”. Bland annat innebär detta att ”anpassa Sveriges lagstiftning till EU:s miniminivå” vad det gäller rätten att söka asyl. I ett slag går Sverige från att ha en av EU:s mest generösa asyllagstiftningar till att ha en av de hårdaste.    

Samtidigt brinner det på svenska asylboenden. Under en period på hösten 2015 rapporteras det nästan dagligen om bränder och försök till brandattentat på flykting- och asylboenden. Det talas om en kris, en ”flyktingkris” i Sverige och rapporteringen kring bränderna bidrar nog till upplevelsen av detta kristillstånd. Nu säger man att krisen är över. Vad var det egentligen som hände?

Konstnären David Larsson har gått igenom medierapporteringen kring bränder på flyktingboenden under perioden 2014-2018 och identifierat omkring 170 händelser. 170 platser som var och en under en kort stund varit i centrum för de händelser som kommit att kallas för ”flyktingkrisen” i Sverige. Vad har dessa platser att berätta? Finns det några spår av de händelser som under att flyktigt ögonblick kastade dem in i det mediala strålkastarljuset?

I en växande serie fotografier möter vi platser som fortsätter att existera bortom den enskilda händelse som är orsaken till att de avbildats. Som betraktare möter vi bilder av ett å ena sidan vardagligt Sverige som vi kanske känner igen oss i, och å andra sidan är dessa platser centrum för ett samtidshistoriskt skeende som rymmer historier om våld, hat, flykt och utsatthet. I utställningsrummet möter fotografierna andra beskrivningar av samma tidsperiod, statistik, myndighetsdokument, objekt och skulptural gestaltning som tillsammans ställer frågor kring hur vi kan eller bör förhålla oss till idén om en svensk eller europeisk ”flyktingkris”?

Public order and domestic security

On October 12, 2015, the Swedish government announced the decision to temporarily reintroduce border controls at the internal border. The written statement states: “Among other things, the Police Authority considers that public order and internal security are currently threatened.” In this first step, the border controls would only be reinforced for 10 days. Since then, they have been extended several times and controls remain in place now in the fall of 2019.

A little over a month later, on November 24, 2015, Prime Minister Stefan Löven and then Deputy Prime Minister Åsa Romson called a press conference and announced that “The Government proposes measures to create respite for Swedish refugee reception”. Among other things, this means “adapting Sweden’s legislation to the EU’s minimum level” in terms of the right to seek asylum. In one day, Sweden goes from having one of the EU’s most generous asylum laws to having one of the toughest.

At the same time, Swedish asylum residences are set on fire. During a period in the fall of 2015, there are almost daily reports of fires and attempted fires on refugee and asylum accommodations. Since then, reporting has diminished, but fires have continued though not as frequent. Exactly how many such fires and fire-related incidents have occurred is hard to say. The Swedish Civil Contingencies Agency, MSB, stated in a compilation in June 2016 that there had been a total of 180 fire related events in refugee accomodations during the period 1:st of January 2012 to 15:th of May 2016. The police estimates, in an internal document from February 2017, that 112 fire-related events occurred in refugee housing only during 2016.

Artist David Larsson has researched news articles in local and national press from January 1, 2014 and found just over 180 events until June 2019. He has since then started traveling to visit these places and take photographs.

No matter how you count, record shows a lot of fires. And even though some of the fires are pure accidents, and in many cases it is not possible to find out what happened, it is still clear that a large proportion are intentional, sometimes by people living in the homes and sometimes by external perpetrators. What stories are behind these events? And how will we remember them in the future?

In a growing series of photographs, we meet places that exist beyond the individual event that is what has initiated the artists interest in them. As a viewer, we encounter images of, on the one hand, everyday Sweden that many of us may recognize, and on the other hand, these places are at the center of a historical and political event that contains stories of violence, hatred, escape and vulnerability.